GIỚI THIỆU

Chủ trương của Đảng, Nhà nước về Thừa phát lại

-         Trong tiến trình đổi mới của đất nước, vấn đề cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền với mục đích xây dựng một nền hành chính, tư pháp trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, đáp ứng và phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.  Trong tiến trình đổi mới này, mô hình tổ chức Thừa phát lại được Bộ Chính trị; Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp; Ban cán sự Đảng bộ tư pháp đặc biệt quan tâm.

-         Ngày 24/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-         Văn phòng thừa phát lại quận Bình Tân được thành lập theo Quyết định số 3029/QĐ-UBND của  Ủy ban nhân dân Tp.HCM ngày 09/06/2012 góp phần nâng tổng số các văn phòng Thừa phát lại hiện nay trên địa bàn Tp.HCM là 08 Văn phòng.

Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân thực hiện nhiệm vụ của mình theo các tiêu chí sau:

 

TRÁCH NHIỆM - CÔNG TÂM - UY TÍN - HIỆU QUẢ